ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru

Selamat malam sahabat bospedia.com, bagaimana kabarnya?? Sudah masuk UTS yaa. Nah kali ini admin bospedia ingin berbagi soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI  Semester Genap Terbaru. Seperti yang kita ketahui bersama. Mata pelajaran BAHASA JAWA adalah mata pelajaran khusus. Nah pada kesepatan ini admin bospedia menyiapkan soal UTS BAHASA JAWA dengan membagikan beberapa bagian, setiap bagian admin berikan beberapa soal. Semangattt yaaa adik adik.

Lengkap - Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru
Lengkap - Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru

Nah Bagi para adik adik yang ingin mencari refrensi tentang soal BAHASA JAWA. Disini boleh adek adek nikmati. Jangan lupa pantau terus artikel bospedia.com Insya Allah akan update setiap harinya. Dengan Soal BAHASA JAWA ini diharapkan bisa membatu para guru dalam mencari refrensi. Semoga Bermanfaat.


Berikut ini Contoh Soal UTS BAHASA JAWA Kelas 4 SD/MI Semester Genap Terbaru bisa di unduh dengan GRATIS di bawah ini :


uts 2 kelas 4 bahasa jawa + kunci
ULANGAN TENGAH SEMESTER II SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2013/ 2014


Mata pelajaran       : Bahasa Jawa                                     Hari/ Tanggal         : ………..
Kelas/ Semester     : 4/ II                                                  Waktu                    : ……….

I.     Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang kamu anggap benar!

    Wacanen crita rakyat ing ngisor kanthi permati!
Cindelaras
      Raden Putra raja ing Jenggala duwe garwa loro yaiku Dewi Limaran lan Dewi Cindaka padha ayune, nganti ora bisa dibedaake. Sing mbedakake mung sipate. Menawa Dewi Limaran watake becik. Nanging Dewi Cindaka culika.
     Ringkasing crita amarga pitraeh Dewi Cindaka, Dewi Limaran di tundhing lunga Raden Putra. Sabanjure Dewi Limaran lunga saparan-paran nganti tumeka alas. Kamangka dheweke lagi ngandhut. Dina ginanti dina, wulan ginanti wulan, Dewi Limaran banjur babaran. Anake miyos lanang, diparapi Cindhelaras.

1. Irah-irahan wacan ing duwur yaiku ....
a. Raden Putra
b. Dewi Limaran
c. Dewi Cindaka
d. Cindelaras

2. Kepriye Sipate Dewi Limaran  ….
a. Becik
b. Culika
c. Pelit
d. Eman

3. Kepriye sipate Dewi Cindaka ….
a. Becik
b. Culika
c. Pelit
d. Eman

4. Nyambut gawe bebarengan diarani …..
a. Rembugan
b. Dolanan
c. Sambatan
d. Gotongan

5. Sinom iku kelebu tembang . . . .
a. pilihan
b. dolanan
c. macapat
d. Wajib

6. Jumlah gatra ing tembang gambuh ana ....
a. papat                             c. Enem
b. lima                              d. Pitu

7. Muslih mengeti dina kelairane.
    Ukara pitakon sing bener . . . .
a. Sapa sing mengeti dina kelairane ?
b. ing ngendi Muslih mengeti dina kelairane ?
c. Kapan Muslih mengeti dina kelairane ?
d. Kenang apa Muslih mengeti dina kelairane ?

8. Bapak lunga menyang surabaya, basa kramane ….
a. Bapak kesah menyang Surabaya
b. Bapak tindak dhateng Surabaya
c. Bapak tindak menyang Surabaya
d. Bapak kesah dhateng Surabaya

9. Ibu maca surat. Krama aluse maca yaiku ….
     a. Maos        b. Nyerat      c. Serat       d. Caos
Pacelathon kanggo No. 10, 11
Ibu : “Wong lagi bae mangan kok wis macak pramuka,
          arep menyang ngendi maneh, Pram!”
Pramono : “Badhe dhateng Sekolahan, latihan 
          Pramuka, Bu!”
Ibu : “Lho biasane latihane rak dina Minggu?”
Pramono : “Leres bu, nanging dinten punika latihan
       Malih amargi badhe ngawontenaken Pesta Siaga.”

10. Sapa bae sing guneman ?
a. Ibu lan Pramuka                 c. Pramono lan Pramini
b. Ibu lan Pramono                d. Pramono lan Pramuka

11. Ngomongake bab apa Ibu lan Pramono?
a. mangan awan                  c. dina Minggu
b. teng sekolah                                 d. latihan Pramuka

12. Saiki mangsa rendheng. Mangsa tegese ….
a. wayah         b.wulan           c.mangan               d.udan

13. sega…dirubung tinggi, batanganne apa ? salak
a. sawakul     b. sakepel     c. sapiring         d.sapuluk
            Raden Werkudara kuwi Panenggake Pandahawa. Dedege werkudara gagah gedhe dhuwur. Kalebu swarane uga gedhe jumleger. Apa maneh yen pinuju nesu, swarane kaya-kaya njugrukake gunung.
      Nanging, watake satriya pinunjul banget. Raden werkudoro ora seneng umuk, ora goroh, tur ora nate pamer kekuwatane. Kamangka raden werkudara kuwi sekti mandraguna. Wesi gligen wae bisa ditoklek nganggo tangane.
         Raden werkudara duwe kuku sing ampuh jenenge kuku pancanaka.

14. Sapa panenggake pandhawa kuwi ....
a. Arjuna
b. Werkudara
c. Puntadewa
d. Janaka

15. Kepriye dedege Raden Werkudara ....
a. ala
b. cendep
c. gering
d. gagah lan gedhe dhuwur

16. Raden werkudara uga duwe kuku kang ampuh banget, jenenge ....
a. Kuku sukma
b. Kuku Pancanaka
c. Kuku Dewanaka
d. Kuku Sejati

17. Gawe ukara pacelathon, sawise jeneng wong dikanteni tandha ….
a. Titik
b. Koma
c. Titik koma
d. Titik loro

18. Tandha pada lingsa (    )  gunane kanggo . . . .
a. titik utawa pungkasaning  ukara
b. koma utawa mandeg sedhela
c. aksara mati pungkasaning tembung
d. miwiti ukara tunggal alinea

19. Aksara jawa ing ndhuwur iku unine  ….
a. Bagong iku adhine gareng
b. Gareng duwe adhi bagong
c. Bagong adhine gareng
d. Bagong kuwi adhine gareng

20. Ibu dereng wungu
     Yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku ….


II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

21.    Simbah tindak solo nitih sepur. nitih basa ngokone .....
22.    Bapak ngadeg ing ngarep lawang. Ngadeg krama inggile ….
23.    Layang kanggo ngabari pahargyan diarani ..
24.    Ukara pitakon dipungkasi nganggo tandha ….
25.    Semar, Gareng, Petruk lan Bagong ing pewayangan diarani ....
26.    Hani : “Menyang ngendi, Nis?” Nisa : “Menyang sawah, Han”. Sing lagi takon yaiku ….
27.    Tandha kanggo miwiti ukara tunggal utawa alinea diarani …..
28.    Parine wis kuning sedhela meneh ….
29.    Yuswanipun Bapak sampun sewidak taun. Yuswa tegese ….
30.Diwaca ….


III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

31. Gawea ukara nganggo tembung :
        a. Pira
        b. Ngundang
Wangsulan          :
a......................................................................................
b. ………………………………………..........................................

32. Sebutna araning Pandhawa Lima!
Wangsulan:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

33. Gawea pacelathon, cekak wae !
Wangsulan…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

34. Sing nekani pahargyan Yona.
Gawea ukara pitakon kanggo wangsulan ing nduwur ! Wangsulan………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35.  Tembang macapat ana pira? Sebutna 3 wae!
Wangsulan……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kunci Jawaban
UTS Kelas IV Semester 2 Sekolah Dasar
Tahun 2018
1.   D         6.   B         11.  D         16.  B
2.   A         7.   A         12.  A         17.  D
3.   B         8.   B         13.  B         18.  B
4.   C         9.   A         14.  B         19.  C
5.   C         10.  B         15.  D         20.  A

21. Numpak                 
22. Jumeneng               
23. Ulem                   
24. ?                     
25. Punakawan
26. Hani
27. Adeg-adeg 
28. Panen   
29. Umur   
30. Sopan
31. Kawicaksanaan guru
32. Araning Pandhawa :  a.Puntadewa
b.        Werkudara
c.         Arjuna
d.        Nakula
e.         Sadewa
33. Kawicaksanaan guru
34. Kawicaksanaan guru
35. Tembang macapat ana 11 yaiku :
a.         Gambuh
b.        Mijil
c.         Megatruh
d.        Maskumambang
e.         Pucung
f.         Durma
g.        Kinanthi
h.        Sinom
i.          Pangkur
j.          Dandhang gula
k.        Asmarandhana

Pencarian yang sama :
  • soal uts bahasa jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 4 kurikulum 2013
  • materi bahasa jawa kelas 4 sd 2017
  • materi bahasa jawa kelas 4 sd semester 1 kurikulum 2013
  • soal bahasa jawa kelas 4 semester 2 pdf
  • soal ulangan harian bahasa jawa kelas 4 semester 2
  • soal uts bahasa jawa kelas 4 sd kurikulum 2013
  • ulangan harian bahasa jawa kelas 4 semester 1
Post a Comment

Post a Comment