ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru

60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru - Hai semuanya, bagaimana kabarnya? semoga selalu sehat ya. Nah pada kesempatan yang berbahagia ini kakak ingin berbagi soal latihan Ulangan Akhir Sekolah atau sering disebut UAS pada mata pelajaran Bahasa Jawa bagi adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 4 SD/MI, soal ini sudah kakak susun sebanyak 60 soal yang siap dijadikan sebagai bahan latihan.
60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru
60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya TerbaruSoal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI


60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI  Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


Rukun Agawe Santosa
R. Tantiningsih
Kadangku ….
Donya iki dudu duweku
Donya iki dudu duwekmu
Mula
Aja rebutan panguwasa
Aja rebutan bebener
Kadangku ….
Eling,
Aku lan kowe ora bisa urip ijen
Aku lan kowe kudu urip bebarenga
Sayuk rukun
Gotong royong
Bahu binahu
Adohna rasa drengki srei
Jail methakil
Gedhekna rasa tepa selira
Urip bakal tentrem ayem

I. Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d ing sangarepe pratelan kang bener !

1. Tembung kadangku tegese ….
a. anak
b. biyung
c. bapak
d. sedhulur

2. tegese tembung  donya kang ana ing geguritan kuwi, yaiku ….
a. danda
b. banda
c. duwit
d. jagat

3. Tembung bebarengan ngemuteges ….
a. guyup rukun
b. jail methakil
c. mlaku bareng
d. jejer bareng

4. Ira-irane judul geguritan ing duwur, yaiku …
a. Santosa
b. Angawe Santosa
c. Rukun Angawe Santosa
d. Angawe Santosa Rukun

5. Geguritan “Rukun Agawe Santosa” dikarang deneng ….
a. R. Tantiningsih
b. R. Yantiningsih
c. R. Triningsih
d. R. Dwiningsih

6. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Jail methakil
b. Drengki srei
c. Sayuk rukun
d. Kandangku

7. Karo kanca aja seneng … ben ora didohi kancane.
a. bebarengan
b. gotong royong
c. rukun
d. drengki

8. Urip ning lingkungan kuwi kudu seneng …
a. ijen
b. gotong royong
c. jaluk
d. rebutan

Kanggo soal nomor 9 - 11
Reroncene Kadang Tani
Ijo royo-royo
Gumelem sangisore langit biru
Angin tumiyup
Dolanan godhong pari

Kadang tani padha mesem
Nyawang parine wis kuning
Ati ayem tentrem
Pari kuning
Minangka reroncene urip
Tembe mburi

9. Isi paragraf kesiji, yaiku …
a. Tanduran pari kang akeh godhonge
b. Tanduran pari kang sangisore langit biru
c. Tanduran pari kang lemu-lemu
d. Tanduran pari kang kena angin

10. Isi parangraf kaping pindo, yaiku …
a. Kadang tani padha guyu
b. Kadang tani padha tandur pari
c. Kadang tani padha nyawang pari
d. Kadang tani padha bingah nyawang parine wis kuning

11. Isi geguritan ing duwur yaiku ….
a. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang parine lemu-lemu lan wis kuning
b. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang wit parine kena angin
c. Rasa bingahe para kadang tani sing nyawang  langit biru
d. Kadang tani padha bingah nyawang sawahe

12. Gawe ukara pacelatho, sawise jeneng wong dikateni tandha ….
a. titik
b. titik loro
c. titik koma
d. koma

13. Komputer iku termasuk perangane barang ….
a. Bala pecah
b. elektronik
c. bala agung
d. otomotif

Puntadewa
  Prabu Puntadewa iku raja ing Ngamarta. Putrane Pandu Dewanata lan ibune kuntinalibrata. Puntadewa duwe watak jujur, ora tau nesu, lembah mana, lan seneng ngalah. Puntadewa duweni getih putih lan jiwa sici.
  Puntadewa kuwi pambareping Pandawa, duwe kasekten kang linuwih. Puntadewa duwe pusaka kang ampuh aran jamus kalimasada. Pusaka mau awujud kitab kang bisa nguripake wong sing wis mati.
  Prabu Puntadewa jenenge akeh ana sing nyebut Yudhistira, Gunatalikrama utawa Prabu Darmakusuma. Sakjone dadi raja, Prabu Puntadewa tansah tumindak adil lan ngutamaake kepentingane rakyat lan ora sawenang-wenang. Mula negarane gemah ripa loh jinawi.
 
14. Jeneng liyane Prabu Puntadewa, yaiku ….
a. Arjuna
b. Bima Sena
c. Yudhistira
d. Pandu

15. Prabu Puntadewa putrane ….
a. Pandu Dewanata
b. sentanu
a. Destarata
b. Widura

16. Prabu Puntadewa kuwi ratu ing ….
a. Sawojajar
b. Pringgodani 
c. Ngastina
d. Ngamarta

17. Tembung wayang duweni teges …
a. wewangunan
b. ayang-ayang
c. kayon
d. lawon

18. Bapak nembe mirsani cariyos ringgit Kresna Duta.
Tembung duta, duwe teges ….
a. siswa
b. utusan
b. warga
c. guru

19.     Gambar sisih ngisor jenenge ….


a. Bagong
b. Petruk 
c. Gareng
d. Semar

20. Krama aluse tembung ngomong yaiku …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare

21. Bapak maca koran. Krama alusi tembung sing kacetak miring kudune …
a. nyerat
b. maos
c. matur
d. sare

22. 


Gambar sisih ngusor jenenge ….
a. Yudhistira
b. Bima 
c. Janaka
d. Nakula

23. Gambar sisih ngisor jenenge ….


a. Yudhistira
b. Bima 
c. Janaka
d. Nakula

Taneman Lombok
 Lombok minangka komoditas pertanian kang penting. Tetuwuhan iki bisa ditanem ing pekarangan omah, tegal, lan lemah kang jembar, utawa kanthi tumpang sari nanging kanthi tetanen liyane.
 Jenis lombokiku werna-werna. Ana lombok abang kang kurang pedhes, lombok kriting pedhes, lan lombok rawit kang banget pedhese.

24. Jenis lombok kang banget pedhese yaiku …
a. Lombok kriting
b. Lombok abang
c. Lombok rawit
d. Lombok ijo

25. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ….
a. Lombok
b. Taneman Lombok
c. Jenis Lombok
d. Komoditas Pertanian

26. Paktani anggone …. Sawahe nganggo sapi.
a. macul
b. matun
c. nyebar
d. ngluku

27. Sawahe Pak Cokro klebu loh, mula asile ya akeh.
Sawah loh yaiku sawah kang ….
a. ora ditanduri
b. ora diupakara
b. subur
c. jembar

28. Pak Guru …. supaya bocah-bocah nyiapke piranti.
a. dhawuh
b. ngongkon
c. akon
d. prentah

29. Bapak Kepala Sekolah …. ing panggonan kemah.
a. rawuh
b. teka
c. sowan
d. kondhur

30. Aku lagi mangan, Bapak uga ….
a. nedha
b. dhahar
c. mangan
d. maem
31. Kosok balen tembung kesed, yaiku …
a. angkara
b. gedhe
c. sregep
c. ala

32. Nanging iku jenenge goroh.
Goroh tegese ….
a. ngapusi
b. ngajari
c. kajujuran
d. mituruti

33. ing ngisor iki kang ora kelebu sandhangan panyigek ing wanda yaiku ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

34. h  sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. cecek
b. layar
c. wignyan
d. wulu

35.     \   sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. pangku
b. layar
c. wignyan
d. wulu

36. =    sandangan swara ing  sisih kiwa jenenge ….
a. layar
b. cecek
c. wignyan
d. wulu
37. kiqi=  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. kiting
b. kithing
c. keting
d. ketheng

38. pech  tulisan jawa ing sisih kiwa unine ….
a. cekah
b. cegah
c. pecah
d. pegah

39. Tembung kacang goreng manawa tinulis aksara Jawa sing bener yaiku ….
a.
b. 
c.
d.

40. Becik ketitik ala ….
Tembung sing cocok kanggo jangkepan ing dhuwur yaiku ….
a. rupamu
b. ketara
c. keliru
d. kelakuanmu


II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung kang mathuk !

41. Adohna rasa drengki ….
42. Dadi bocah aja dawa tangane
Dawa tangane tegese ….
Pacelathon kanggo soal nomor 43 - 44
Kepanggih Bu Guru
Nordin  : “Sugeng sonten, Bu!”
Bu Guru : “Sugeng sonten, Mas Nordi. Lho, arep besuk sapa?”
Nordin  : “Nuweni rencang.”
Bu Guru : “Sapa wae rencangmu?”
Nordin  : “Kalian Ibu lan Bapak, lha menika. Bapak, Ibu, menika Bu Guru.”

43. Sing kepetuk Bu Guru yaiku ….
44. Nordin tuwi rencang karo …
45. Gambar ing ngisor jenenge...


46.     Gambar ing ngisor jenenge ….


47. Jeneng liyane Prabu Puntadewa yaiku ….
48.       Gambar ing ngisor nyritake  ….


49. Dadang kui cita-citane dadi dhalang, mula dheweke seneng ….
50. Puisi Jawa diarani ….
51. Dasar bocah landhep, diterangke sedhela wae wis mudheng.
Tegese tembung kang kacethak miring, yaiku ….
52. Yen kepenin mulya, yo kudu gelem reget. Jer basuki ….
53. Sandhangan pepet ( ….e…)  diwaca ….
54. Sandhangan wignyan, yenditulis ….


55.                             aksara Jawa ing dhuwur unine ….

III. Wangsulana pitakon-pitakoning ngisor iki kanthi patitis !

56. Sapa panyipta geguritan “Rukun Agawe Santosa” ?
Jawab : …………………………………………………………………………
57. Dadi wong urip kudu duweni rasa ?
Jawab : …………………………………………………………………………

58.  Gambar ing ngisor satriyo saka?


Jawab : …………………………………………………………………………


59.  Critrakna gambar ing ngisor!


KUNCI JAWABAN

I. wenehen tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d trumrap wangsulan kang kanggap paling bener!

1. D     11. A     21. B     31. C 
2. B     12. B     22. C     32. A 
3. A     13. B     23. B     33. D 
4. C     14. C     24. C     34. C 
5. A     15. A     25. B     35. A 
6. C     16. D     26. D     36. B 
7. D     17. B     27. C     37. B 
8. B     18. B     28. A     38. C 
9. C     19. D     29. A     39. A 
10 D     20 C     30 B     40 D 

II. Isinan
41. Srei  49. Nonton wayang
42. Sneng jupuk barange wong liya  50. Geguritan
43. Nordi  51. Pinter
44. Bapa lan Ibu  52. Mawa beo / mawa bei
45. Puntadewa utawa Yudhistira  53. “ e “
46. Gareng  54. h
47. Yudhistira, gunatalikrama, prabu Darmakusuma  55 Aja goroh
48. Wong tandur pari 
   
III. wangsulan pitakon
56. R. Tantiningsih

57. Tepa selira utawa welas asih

58. Jodhipati

59. Nupak andong/dokar.   (kebijakan guru)

60. Siti tuku buku


Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 60+ Contoh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI dan Kunci Jawabnya Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI   File ini dalam Bentuk .doc File Size 42Kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 pilihan ganda
  • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 ktsp
  • soal Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
  • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 sd
  • soal ukk kelas 4 sd semester 2 dan kunci jawaban
  • soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 semester 2 kurikulum 2013
  • soal uas Bahasa Jawa kelas 4 semester 2
  • kisi kisi soal ukk Bahasa Jawa kelas 4 sd semester 2
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment