ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru

35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru - Halo adik adik yang baik, nah pada kesempatan kali ini kakak ingin membagikan soal UAS/UKK untuk semester genap kelas X SMA/MA pada mata pelajaran FISIKA. Oiya Menurut Bambang Ruwanto Fisika adalah bagian dari ilmu dasar atau sains dan ialah salah satu ilmu yang fundamental. Sedangkan Menurut Gerthsen fisika merupakan sebagai suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam sesederhana mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataannya. Permasalahan dasar untuk memecahkan persoalannya ialah mengamati gejala-gejala tersebut.

35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru
35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru


Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1.     Sebuah mobil massanya 750 kg bergerak dengan kecepatan 15 m/s. Berapa momentum mobil tersebut…kg m/s
A.      11250                                      D. 112500
B.      40500                                      E. 405000
C.      1125

2.     Sebuah bola yang massanya 2 kg, mula-mula dalam keadaan diam kemudian dipukul dengan tongkat. Setelah dipukul kecepatan bola 15 m/s. Berapakah impuls dari pemukulan bola tersebut…Ns
A.      15                                             D. 60
B.      30                                             E. 75
C.      45

3.     Bunyi hukum kekekalan momentum adalah…
A.      Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap
B.      Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah selalu berkurang
C.      Jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah selalu bertambah
D.      Momentum sebelum tumbukan selalu berkurang
E.       Momentum sesudah tumbukan selalu bertambah

4.     Persamaan matematis hukum kekekalan momentum adalah…
A.      m1V1 + m2V2 = m1V1` + m2V2`
B.      m1V1 + m2V2 = m1V1` – m2V2`
C.      m1V1 – m2V2 = m1V1` + m2V2`
D.      m1V1` + m2V2 = m1V1 – m2V2`
E.       m1V1 + m2V2` = m1V1` + m2V2

5.     Perhatikan peristiwa berikut :
1.       Gaya pental (recoil)
2.       Gerak balon
3.       Gerak ikan gurita
4.       Gaya dorong pada roket dan jet

Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa…
A.      1 dan 2                                    D. 4 saja
B.      1 dan 3                                    E. 1,2,3 dan 4
C.      2 dan 3

6.     Sebuah peluru bermassa 0,02 kg ditembakkan horizontal dengan kecepatan 250 m/s dari sebuah senapan bermassa 2 kg. Kecepatan senapan mendorong bahu penembak ialah…m/s
A.    –                                    D. – 3
B.    1                                    E. – 4
C.    –

7.     Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 m/s. Massa perahu dan nelayan masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, nelayan tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 m/s. Tentukan kecepatan perahu saat orang tadi meloncat jika arah loncatannya searah dengan arah gerak perahu…m/s
A.    1                                     D. 4
B.    2                                     E. 5
C.    3

8.     Masih menurut soal no. 7, Tentukan kecepatan perahu saat nelayan tadi meloncat jika arah loncatannya berlawanan dengan arah gerak perahu…m/s
A.    2                                     D. 7
B.    4                                     E. 8
C.    6

9.     Perhatikan pernyataan berikut :
       1. Hukum kekekalan energi kinetik
       2. Hukum kekekalan energi potensial
       3. Hukum kekekalan energi momentum
       4. Hukum kekekalan energi mekanik

Yang berlaku pada peristiwa tumbukan lenting sempurna adalah…
A.    1 dan 2                            D. 4 saja
B.    1 dan 3                            E. 1,2,3 dan 4
C.    2 dan 3

10. Nilai koefisien restitusi (e) untuk tumbukan lenting sempurna adalah…
A.    e = 1                                D. e = 0,5
B.    e = 0                                E. 0 ≤ e ≤ 1
C.    0 < e < 1

11. Pada tumbukan lenting sebagian berlaku hukum kekekalan …
A.    Momentum dan energi kinetik
B.    Momentum dan energi potensial
C.    Energi kinetik
D.    Energi potensial
E.    Momentum

12. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali berlaku hukum kekekalan…
A.    Momentum dan energi kinetik
B.    Momentum
C.    Energi kinetik
D.    Momentum dan energi potensial
E.    Energi potensial

13. Nilai koefisien restitusi (e) untuk tumbukan tidak lenting sama sekali adalah…
A.    0 ≤ e ≤ 1                                    D. e = 0,5
B.    0 < e < 1                                    E. e = 1
C.    e = 0

14. Jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, maka besarnya kecepatan dua buah benda setelah tumbukan (V1` dan V2`) adalah …
A.    V1` = V2`                                    D. V1` > V2`
B.    V1`<  V2`                                    E. V1` ≥ V2`
C.    V1`≤ V2`

15. Persamaan matematis koefisien restitusi yang berlaku pada jenis-jenis tumbukan adalah…
A.    e = –                              D. e = –
B.    e = –                              E. e =
C.    e = –

16. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 m diatas sebuah lantai lalu memantul setinggi 0,25 m. Hitung koefisien restitusi (e) antara bola dan lantai…
A.    0,20                                           D. 0,24
B.    0,22                                           E. 0,25
C.    0,23

17. Sebuah benda yang massanya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 m/s menuju benda lain bermassa 2 kg yang bergerak ke kiri dengan kecepatan  20 m/s. Tentukan kecepatan akhir kedua benda bila tumbukannya tak lenting sama sekali…m/s
A.    -1                                                D. -4
B.    -2                                                E. -5
C.    -3

18. Sebuah peluru senapan angin yang massanya 0,01kg ditembakan dengan kecepatan 600 m/s mengenai balok yang massanya 1,49 kg yang tergantung pada seutas tali panjang. Peluru melekat pada balok tersebut. Berapakah kecepatan balok saat peluru masuk kedalamnya…m/s
A.    1                                                 D. 6
B.    2                                                 E. 8
C.    4

19. Persamaan matematis gaya pegas hukum hooke adalah…
A.    F = m . a                                    D. F = W/s
B.    F = I/Δt                                      E. F = P/v
C.    F = k . Δx

20. Menurut hukum hooke pertambahan batang yang ditarik oleh suatu gaya adalah…
A.    Berbanding lurus dengan panjang mula-mula
B.    Berbanding terbalik dengan panjang mula-mula
C.    Berbanding lurus dengan besar gaya tarik
D.    Berbanding lurus dengan luas penampang batang
E.    Berbanding terbalik dengan modulus young batang

21. Mula-mula panjang pegas 25 cm diberi beban yang massanya 80 gram, ternyata panjang pegas menjadi 30 cm. Jika g = 10 m/s2 maka tetapan pegasnya adalah…N/m
A.    16                                               D. 800
B.    50                                               E. 4000
C.    550

22. Besarnya energi potensial pegas adalah…
A.    Berbanding lurus dengan gaya yang mempengaruhinya
B.    Berbanding lurus dengan pertambahan panjang
C.    Berbanding lurus dengan kuadrat pertambahan panjang
D.    Berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja
E.    Berbanding terbalik dengan pertambahan panjang

23. Untuk menekan sebuah pegas 2 cm diperlukan gaya 0,2 N. Berapa besar energi potensial pegas tersebut yang tersimpan pada saat tertekan itu adalah…J
A.    8 x 10-5                                      D. 2 x 10-4
B.    4 x 10-5                                      E. 2 x 10-3
C.    2 x 10-5

24. Tiga buah pegas dipasang seri dengan k1 = 20 N/m, k2 = 30 N/m dan k3 = 60 N/m. Berapakah konstanta pegas total dari ketiga pegas tersebut… N/m
A.    10                                               D. 40
B.    20                                               E. 50
C.    30

25. Lima buah pegas masing-masing memiliki konstanta pegas sebesar k. Berapakah besar konstanta pegas pengganti yang mungkin jika kelima pegas tersebut disusun secara paralel…N/m
A.    0,1k                                           D. k
B.    0,2k                                           E. 5k
C.    0,5k


26. Perbandingan tegangan terhadap regangan disebut . . . .
a. Elastisitas
b. Regangan
c. Tegangan
d. Modulus elastisitas
e. Modulus plastisitas

27. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh . . . .
a. Percepatan
b. Massa jenis zat cair
c. Massa benda
d. Kecepatan
e. Kemiringan

28. Sifat benda yang memungkinkan benda kembali kebentuk semula setelah gaya yang bekerja pada benda dihilangkan disebut . . . .
a. Plastisitas
b. Emisivitas
c. Elastisitas
d. Stress
e. Strain

29. Diantara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran pokok dalam system Internasional adalah ….
A. Suhu, volume, massa jenis dan kuat arus
B. Kuat arus, panjang, waktu, dan massa jenis
C. Panjang, luas, waktu dan jumlah zat
D. Kuat arus, intersitas cahaya, suhu, waktu
E. Intensitas cahaya, kecepatan, percepatan, waktu

30. Besaran pokok panjang dapat diturunkan menjadi …
A. volume dan daya
B. volume dan kuat arus listrik
C. luas dan volume
D. luas dan tegangan
E. tinggi dan kecepatan


II. Soal Essay

1. Sebutkan fungsi teropong bintang adalah…

2. Inti atom terdiri dari…

3. Berikut ini yang bukan gejala listrik statis adalah ….

4. Urutan gelombang elektromagnetik berikut ini dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi adalah…

5. Manfaat radioisotop dalam bidang industri adalah ….


Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 35+ Contoh Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA Semester Genap Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UAS Fisika Kelas 10 SMA/MA   File ini dalam Bentuk .PDF File Size 189Kb
Diupload oleh www.bospedia.com


  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal fisika kelas 10 semester 2 dan pembahasannya
  • soal uas fisika kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
  • soal UKK fisika kelas 10 semester 2 kurikulum 2013
  • soal fisika kelas 10 beserta jawabannya
  • soal fisika kelas 10 bab 2
  • contoh soal uas fisika kelas 10 semester 2 dan pembahasannya
  • soal fisika kelas 10 semester 2 dan pembahasannya pilihan ganda
  • soal fisika dan jawaban kelas 10 semester 2
  • 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment