ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Lengkap - 50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap

50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap  - Halo adik adik yang baik, nah pada kesempatan kali ini kakak ingin membagikan beberapa contoh soal yang mungkin adik adik butuhkan, soal kali ini adalah soal Ulangan Kenaikan Kelas atau soal UKK yang diambil dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VIII SMP/MTs pada semester genap. Semoga dengan soal yang kakak berikan ini bisa membantu adik adik ya. Selamat mengerjakan!!
50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap
50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap 

Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs

50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap - Bagi Adik adik dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester 2.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...


Berikut bospedia memberikan Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kelas/ Semester : VIII (Delapan )/ 1 (Satu)
Hari/ Tanggal  : ..................................
Waktu   : 90 menit


I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang paling  tepat !

1. Pada zakat fitrah yang dibersihkan adalah…
a. Jiwa orang yang zakat             
b. Jiwa dari keluarga yang zakat 
c. Harta dari keluarga yang zakat
d. Harta dan jiwa orang yang zakat

2. Sedangkan pada zakat maal yang dibersihkan adalah…
a. Jiwa orang yang zakat             
b. Jiwa dari keluarga yang zakat 
c. Harta dari keluarga yang zakat
d. Harta dan jiwa orang yang zakat

3. Setelah terbenam matahari terakhir bulan Ramadhan sampai menjelang saat Id setiap muslim berkewajiban…
a. Zakat harta         
b. Zakat fitrah         
c. Zakat Mal
d. Zakat Amwal

4. Kadar kartu tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat, adalah pengertian menurut istilah dari…
a. Sedekah   
b. Zakat       
c. Hadiah
d. Hibah

5. Orang yang bernadzar puasa, bila tidak dilaksanakan puasanya, maka ia itu…
a. Punyautangpuasa   
b. Termasukkafir       
c. membayar zakat
d. dosabesar

6. Orang yang tidak mampu melakukan puasa Ramadhan karena factor usia, maka ia wajib…
a. Mengganti pada hari lain   
b. Membayar fidayah             
c. Membayar orang lain agar berpuasa untuknya
d. membayardenda

7. Hukum melaksanakan puasa pada hari tasyrik adalah…
a. Haram           
b. Sunnah         
c. makruh
d. wajib

8. Meninggalkan puasa Ramadhan karena sebagai musafir, maka baginya ialah…
a. membayar fidayah                         
c. mengqadha puasa sebanyak yang ditinggalkan
b. mengqadha puasa dan membayar fidayah
d. memberi makan fakir miskin

9. Orang yang berpergian jauh/musafir boleh membatalkan puasa dan…
a. Membayar fidayah         
b. Membayar zakat           
c. mengganti pada hari lain
d. digantikan oleh orang lain

10. Macam-macam puasa berikut yang termasuk puasa wajib, kecuali…
a. Ramadhan   
b. Syawal     
c. nazar
d. kifarat

11. Sujud syukur dilakukan di…
a. Masjid     
b. Rumah     
c. tempat kejadian
d. dimana saja

12. Ketika mendapatkan keberuntungan, kita dianjurkan untuk melakukan…
a. Sujud tilawah   
b. Sujud syukur   
c. sujud sahwi
d. sujud hormat

13. Ungkapan syukur yang paling sederhana adalah…
a. Membaca hamdalah       
b. Membaca tahlil             
c. membaca takdir
d. membaca isthifar

14. Sujud tilawah disunnahkan untuk dilakukan ketika…
a. Diluar sholat   
b. Di dalam sholat   
c. didalam maupun diluar sholat
d. lebih baik di luar sholat

15. Lafal dibawah ini merupakan bacaan sujud…

a. Syukur     
b. Sahwi     
c. tilawah
d. sholat

16. Waktu melakukan sujud sahwi adalah…
a. Sesudah salam             
b. Sebelum tahiyatakhir   
c. tahiyatakhir sebelum salam
d. sebelum sujud rukun

17. Sujud yang dilakukan ketika menemukan ayat-ayat sajdah dalam al-qur’an disebut sujud…
a. Rukuntilawah   
b. Tilawah             
c. syukur
d. sahwi

18. Apabila didatangi orang fasiq membawa kabar yang menjelaskan orang lain maka sikap kita seperti dibawah ini, kecuali…
a. Mendengarkan dan mempercayai kabar tersebut
b. tidakseuzan terhadap orang yang diberitakan
c. Tidak percaya kabar tersebut
d. mencari kebenaran kabar tersebut

19. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri orang yang tawakal adalah…
a. Menyerahkan keputusan kepada Allah Swt. 
b. Tidak meninggalkan usaha/ikhtiar 
c. berharap pertolongan Allah Swt.
d. tidak gelisah

20. Dibawah ini merupakan cara baeriman kepada kitab Allah adalah…
a. Mempercayai kitab berisi firman Allah 
b. Tidak mebedakan kitab satu dengan lainnya
c. mengikuti semua ajaran empat kitab suci
d. umat islam hanya meyakini dan tidak mengamalkan

21. Dibawahini yang tidak termasuk dari isi kandungan Piagam Madinah adalah…
a. Toleransi   
b. Tolong-menolong   
c. kewajiban membayar pajak
d. pengangkatan Nabi Muhammad saw, sebagai pemimpin Umat penduduk Madinah

22. Untuk mempersatukan umat islam dan non islam di Madinah, Nabi bersama para sahabat menyusun…
a. Undang-undang   
b. Tata tertib   
c. aturanhidup
d. PiagamMadinah

23. Langkah-langkah yang dilakukanNabi saw. di Madinah adalah…
a. Berdagang   
b. Belanja     
c. membangun masjid
d. membangunrumah

24. Reaksi masyarakat Madinah terhadap hijrah Nabi dan sahabatnya adalah…
a. Menolak   
b. Menerima dengan syarat   
c. acuh tak acuh
d. menyambut dengan gembira

25. Umat islam yang penduduk kota Yatsrib disebut dengan…
a. Muhajrin   
b. Mujahidin   
c. Anshar
d. Mujtahidin

26. Umat islam makkah yang ikut hijrah Nabi disebut dengan…
a. KaumMuhajirin   
b. Kaum Mujahidin   
c. KaumAnshar
d. KaumMutjahidin

27. Sebagai penyebab yang mendorong Nabi Hijrah adalah…
a. Ada ancaman dan tekanan orang Kafir Quraisy
b. Adanya dorongan menguasai wilayah 
c. adanya ambisi umat islam
d. adanya keinginan mencari daerah ynag subur

28. Tujuan dari pada zakat fitrah disamping untuk sadaqah kepada fakir miskin juga untuk…
a. Membaggakan diri   
b. Dihormati orang lain   
c. mencari dukungan
d. menyucikan diri

29. Pengguan zakat fitrahmenurutNabi saw. adalahuntuk….
a. Kepentinganproduktif   
b. Kensumtif fakir miskin   
c. kepentingan social
d. kepentingan jihad di jalan Allah

30. Pengetian Ibnu Sabil adalah…
a. Orang berpergian jauh, sampai kehabisan bekal
c. Orang berpergian jauh, bekal bakal berkelebihan
c. Orang berpergian jauh, bekal masih mencukupi
d. Musafir yang berkecupan

31. Semua kitab Allah berisi tentang…
a. Aturan hidup   
b. Sejarah hidup   
c. tata cara hidup
d. kebahagiaan hidup

32. Setiapmanusia yang mengikuti isikitab Allah, maka hidupnya akan…
a. Tersesat   
b. Tersiksa   
c. selamat
d. terhormat

33. Semuakitab Allah yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul berisi tentang…
a. Petunjuk kehidupan   
b. Larangan berpikiran maju 
c. perintah berbuat tercela
d. larangan mencintai dunia

34. Kesucian kitab suci Al-Quran bagi umat Islam terletak pada…
a. Bentuknya   
b. Cara turunnya   
c. isinya
d. proses turunnya

35. Kitab Taurat diturunkan pada abad…
a. 15 Sebelum Masehi   
b. 10 Sebelum Masehi   
c. 12 Sebelum Masehi
d. 1 Masehi

36. KItab Taurat diberikan untuk petunjuk bagi…
a. Umat islam   
b. Bani Adam   
c. Umat NabiNuh
d. Bani Israil

37. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk…
a. Kaum Yahudi   
b. Bani Adan   
c. Kaum Nasrani
d. Umat islam

38. Kitab injil menjadi pedoman bagi pengikut agama…
a. Islam     
b. Majusi     
c. Nasrani
d. Yahudi

39. Hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan disebut…
a. Khuluqiyah   
b. Fi’liyah         
c. amaliyah
d. I’tiqafiyah

40. Perjanjian manusia kepada Allah untuk pengakuan menjadikan Allah sebagai satu-satunya
Tuhan ketika usia…
a. 30 hari dalam kandungan     
b. 100 hari dalam kandungan   
c. 40 hari dalam kandungan
d. 120 hari dalam kandungan

41. Menurut surat An-Naml ayat 77 Al-Quran menjadi petunjuk bagi…
a. Orang-orang mukmin   
b. Keturunan adam           
c. kaum yahudi
d. orang-orang lengah

42. Al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur selama…
a. 21 tahun 2 bulan 22 hari   
b. 23 tahun 2 bulan 22 hari   
c. 22 tahun 2 bulan 22 hari
d. 24 tahun 2 bulan 22 hari

43. Zuhud dari segi bahasa artinya…
a. Lari                   
b. Bergandengan   
c. mencampuri
d. meninggalkan

44. Kebaliakn dari sifat zuhud adalah…
a. Hubbun nikmah   
b. Hubbud dunya     
c. hubbulloh
d. hubbub rasul

45. Berikut ini yang tidak termasuk dalam ciri-ciri orang yang zuhud adalah…
a. Pengabdian kepada Allah tidak termasuk oleh harta
b. dunia akhirat sama-sama diutamakan
c. Orientasi hidupnya hanya untuk Allah
d. harta dunia bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana

46. Dalam sejarah, orang-orang berikut ini yang tidak zuhud adalah…
a. Abu Bakar A-Shidiq   
b. Usman bin Affan       
c. Abdur Rahman bin Auf
d. Tsa’labah

47. Berikut ini yang bukan termasuk ciri-ciri orang yang tawakal adalah…
a. Menyerahkan keputusan kepada Allah   
b. Tidak meninggalkan usaha/ikhtiar           
c. berharap pertolongan Allah
d. tidak gelisah

48. Barangsiapa ingin tanaman akhirat Allah akan…
a. Mengurangi hasilnya   
b. Menambah hasilnya     
c. mengambil hasilnya
d. membinasakan hasilnya

49. Merendahakan diri terhadap sesama manusia merupakan arti sifat…
a. Tawadhu     
b. Taat     
c. qanaah
d. sabar

50. Tawakal merupakan sifat atau akhlaq…
a. Karimah       
b. Mazmunah   
c. sayyi’ah
d. munkarah

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs Semester Genap ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

#
Soal UKK PAI Kelas 8 SMP/MTs  File ini dalam Bentuk .doc File Size 29Kb
Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

  Pencarian yang paling banyak dicari
  • soal ukk pai kelas 8 k13
  • soal ukk agama islam kelas 8 dan kunci jawaban
  • download soal pai smp kelas 8
  • soal ukk pai kelas 8 ktsp
  • soal ukk pai kelas 8 2019
  • soal pai smp kelas 8 semester 2 kurikulum 2013
  • soal uts pai kelas 8 semester 2 dan kunci jawaban
  • soal agama islam kelas 8 semester 2 dan kunci jawaban kurikulum 2013
  •  pdf 2018,2019,2020,2021,2022


  Post a Comment

  Post a Comment