ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI
Bookmark

Materi Ikatan Kovalen kelas 10 SMA/MA + Latihan Soal

Materi Ikatan Kovalen kelas 10 SMA/MA + Latihan Soal - Halo adik adik yang baik, nah pada kesempatan kali ini masih bersama kakak kali ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai materi yang sudah kakak kumpulkan, materi ini kakak ambil dari website kemendikbud yang mana sudah disusun menjadi sebuah rangkuman singkat tentang ikatan kovalen untuk adik adik kelas X SMA/MA, semangat!!

Materi Ikatan Kovalen kelas 10 SMA/MA + Latihan Soal
Materi Ikatan Kovalen kelas 10 SMA/MA + Latihan Soal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan peserta didik dapat:

 1. Memahami pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga
 2. Memahami pembentukan ikatan kovalen koordinasi
 3. Memahami sifat-sifat fisik senyawa kovalen

B. Uraian Materi

1. Pembentukan ikatan kovalen

Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama (share elektron) agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah antara atom-atom non logam.

Penggunaan pasangan elektron dalam ikatan kovalen dapat digambarkan dengan struktur Lewis. Struktur Lewis menggambarkan jenis atom-atom dalam molekul dan bagaimana atom-atom tersebut terikat satu sama lain.

a. Ikatan kovalen tunggal

Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 1 pasangan elektron (2 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan. Contohnya pembentukan senyawa HCl dan CH4

- Pembentukan HCl

Konfigurasi elektron 1H : 1s1 sehingga elektron valensinya = 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan  1 elektron . Konfiguarsi elektron 17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

sehingga CI mempunyai elektron valensi = 7. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 1 elektron, maka struktur Lewis pembentukan HCl

- Pembentukan CH4

Konfigurasi elektron 1H : 1s sehingga elektron valensinya = 1. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah duplet) diperlukan  1 elektron. 6C : 1s2 2s2 2p2 sehingga elektron valensinya =  4.  Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 4 elektron, maka struktur Lewis pembentukan CH4

b. Ikatan kovalen rangkap dua dan rangkap tiga

Ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasangan elektron (4 elektron) oleh dua atom yang saling berikatan, jika pasangan elektron yang digunakan bersama sebanyak 3 pasang disebut ikatan kovalen rangkap tiga. Contoh:

- Pembentukan O

Konfigurasi elektron 16O : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p sehingga elektron valensinya = 6, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 2 elektron, maka struktur Lewis pembentukan O2

- Pembentukan N2

Konfigurasi elektron 7N : 1s2 2s2 2p sehingga elektron  valensinya  =  5, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 3 elektron ., maka struktur Lewis pembentukan N2

Contoh soal

Jelaskan pembentukan senyawa Cl2 dan CO2 menggunakan struktur lewis!

Jawab

1) Pembentukan senyawa Cl2

Konfigurasi elektron 17Cl : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p sehingga elektron valensinya = 7, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 1 elektron, maka struktur Lewis pembentukan Cl2

2) Pembentukan CO2

Konfigurasi elektron 16O : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p sehingga elektron valensi-nya

= 6, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 2 elektron.

Konfigurasi elektron 6C : 1s2 2s2 2p sehingga elektron  valensinya  =  4. Untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil (sesuai kaidah oktet) diperlukan 4 elektron, maka struktur Lewis pembentukan CH4

2. Ikatan kovalen koordinasi

Ikatan kovalen koordinasi adalah Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Coba perhatikan contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion H3O+ berikut :

- Reaksi H2O + H+ H3O+

- Struktur Lewis :

(Tanda panah, → , menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen)

- Keterangan:

Ion hidronium, H3O+ dibentuk dari molekul H2O yang mengikat ion H+ . Pada molekul H2O, atom oksigen mempunyai dua pasang elektron bebas sedangkan ion H+ tidak mempunyai elektron. Ikatan kovalen koordinasi terbentuk oleh salah satu pasangan elektron bebas dari oksigen dengan ion H+ .

Contoh soal:

Jelaskan bagaimana pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada ion NH4+.

Jawab

Reaksi : NH3 + H+ → NH4+

Ion NH4+ dibentuk dari molekul NH3 yang mengikat ion H+. Pada molekul NH3 atom nitrogen mempunyai sepasang elektron bebas yang digunakan  untuk mengikat ion H+ sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinasi.

Struktur Lewis :

(Tanda panah, → , menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom nitrogen)

3. Sifat-sifat fisis ikatan kovalen

a. Senyawa kovalen ada yang membentuk struktur molekul sederhana misalnya CH4 dan H2O, ada juga yang membentuk struktur molekul raksasa seperti SiO2. Selain itu ada atom-atom yang membentuk struktur kovalen raksasa contohnya karbon dalam intan.

b. Titik didih senyawa kovalen bervariasi, ada yang rendah dan sangat tinggi.

c. Metana memiliki fase gas, pada setiap molekulnya terdapat ikatan kovalen yang relatif kuat. Di antara molekul-molekul CH4 terdapat gaya antarmolekul yang lemah. Pada saat dipanaskan, masing-masing molekul CH4 mudah berpisah, sehingga titik didih metana rendah.

d. Pada intan, atom C dengan C lainnya berikatan kovalen sangat kuat, membentuk struktur raksasa sehingga titik didihnya tinggi. Senyawa dengan struktur molekul raksasa tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik kecuali grafit yaitu karbon pada batu baterai dan isi pensil

4. Ikatan logam

Pernahkan kalian bertanya mengapa kawat tembaga dapat digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel? atau emas, perak dapat digunakan untuk perhiasan dalam bentuk yang indah? Benarkah semua itu berkaitan dengan sifat ikatan logam? Yuk simak penjelasan berikut:

Atom logam mempunyai keelektronegatifan rendah, artinya mereka cenderung mudah melepaskan elektron terluarnya. Jika atom logam melepaskan elektron maka terbentuk kation atau ion positif. Elektron-elektron dari atom logam ditemukan di dalam kisi-kisi logam dan bebas bergerak diantara semua kation, membentuk lautan elektron. Gaya elektrostatik antar muatan (+) logam dan muatan (–) dari elektron akan menggabungkan kisi-kisi logam tersebut.

Tarik-menarik dari kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation disebut ikatan logam.

Beberapa sifat fisis logam antara lain:

 • Penghantar listrik dan panas yang baik, Elektron yang bebas bergerak pada lautan elektron menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik, sehingga logam banyak digunakan sebagai penghantar listrik dalam kabel.
 • Mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, Atom logam dengan atom logam tersusun rapat membentuk struktur raksasa sehingga logam mempunyai titik leleh dan kekerasan yang tinggi. Dengan demikian logam banyak digunakan sebagai penghantar panas.
 • Bersifat keras namun tidak mudah patah, Hal ini menyebabkan logam mudah dibentuk dengan ditempa dan digunakan untuk perhiasan atau pajangan dengan bentuk yang indah

C. Rangkuman

 1. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat kecenderungan atom- atom untuk menggunakan elektron bersama (share elektron) agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat
 2. Ikatan kovalen koordinasi adalah Ikatan kovalen yang pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom
 3. Beberapa sifat fisis senyawa kovalen sederhana bersifat lunak dan tidak rapuh, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah, tidak dapat menghantarkan listrik dan tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik.
 4. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi pada logam akibat tarik-menarik kation di dalam lautan elektron yang bertindak sebagai perekat dan menggabungkan kation-kation.

D. Penugasan Mandiri

1. Tuliskan rumus lewis dari unsur non logam berikut 8O, 17Cl, 7N, 6C dan ramalkan kemungkinan ion yang dapat dibentuknya ?

2. Lengkapi struktur lewis senyawa berikut kemudian tentukan berapa jumlah ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap dua dan kovalen rangkap tiga dalam senyawa tersebut.

E. Latihan Soal

Petunjuk :
Bapak memberimu soal bukan untuk membuatmu susah, justru agar kamu semakin pintar. Selamat berlatih menjadi pribadi yang terbaik, ya!

1. Gambar struktur Lewis senyawa SO2 yang paling tepat adalah … (nomor atom S =
16; O = 8)

Jawaban: B
Pembahasan:
Elektron terluar dari unsur S dan O adalah:

16S : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

8O : 1s2 2s2 2p4

Unsur S dan O mempunyai jumlah elektron terluar yang sama, yaitu 6. Berarti keduanya membutuh 2 elektron lagi agar terpenuhi kaidah oktet.


2. Diketahui unsur X dan Z memiliki  konfigurasi  elektron sebagai  berikut: X : [Ar] 4s2 3d6
Z : [Ne] 3s2 3p5
Apabila X dan Z bersenyawa, rumus senyawa yang terbentuk adalah ….
A. X3Z
B. X3Z2
C. X2Z
D. X2Z3
E. XZ3
Jawaban: E
Pembahasan:
Perhatikan konfigurasi elektron unsur  X.

X : [Ar] 4s2 3d6

Elektron valensinya adalah 8 (2 + 6). Elektron valensi seperti ini cenderung melepas 2 elektron dari subkulit s sehingga membentuk ion X2+, atau melepas 3 elektron (2 dari subkulit s dan 1 dari subkulit d) sehingga membentuk ion X3+. Keadaan yang terakhir ini lebih stabil karena subkulit d terisi setengah penuh.

X2+ : [Ar] 4s0 3d6

X3+ : [Ar] 4s0 3d5 (lebih stabil)


Sementara itu unsur Z mempunyai elektron valensi 7 (2 + 5). Dengan valensi 7 ini, unsur Z cenderung menangkap 1 elektron agar tercapai valensi gas mulai (8) sehingga membentuk ion Z−.

Ikatan yang terbentuk antara unsur X dan Z adalah X3+ + Z→ XZ3

Jadi, rumus senyawa yang terbentuk antara X dan Z adalah XZ3

3. Perhatikan gambar struktur Lewis senyawa H2SO4 berikut ini!
Ikatan kovalen koordinasi ditunjukkan oleh nomor … (nomor atom H = 1; S = 16; O
= 8)
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
Jawaban: D
Pembahasan:
Ikatan kovalen koordinasi adalah pemakaian elektron bersama yang hanya berasal dari salah satu atom. Pada struktur Lewis H2SO4 di atas, terlihat bahwa ikatan nomor 4 hanya berasal dari atom S tetapi
digunakan bersama dengan atom O

4. Perhatikan tabel berikut ini!
Keterangan (−) : non konduktor, (+) : isolator Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa  …
A. Zat X : senyawa kovalen polar, Zat Y : senyawa kovalen nonpolar
B. Zat X : senyawa kovalen polar, Zat Y : senyawa kovalen polar
C. Zat X : senyawa kovalen nonpolar, Zat Y : senyawa kovalen nonpolar
D. Zat X : senyawa ionik,  Zat Y   : senyawa kovalen polar
E. Zat X : senyawa kovalen polar,  Zat Y  : senyawa ionik
Jawaban: A
Pembahasan:
Untuk menjawab soal di atas, kita harus mengetahui perbedaan antara sifat ikatan ion, kovalen polar, dan kovalen nonpolar. Perhatikan tabel berikut ini!

5. Perhatikan letak unsur (bukan lambang unsur sebenarnya) dalam tabel periodik berikut ini!
Maka gambar struktur Lewis, rumus molekul senyawa dan jenis ikatan kimia yang benar adalah… .


Jawaban: C
Pembahasan:

Dari tabel SPU diketahui :
Unsur P golongan I A, elektron valensi = 1 , pembentuk ion +1
Unsur A golongan II A, elektron valensi = 2 , pembentuk ion +2
Unsur R golongan III A, elektron valensi = 3 , pembentuk ion +3
Unsur I golongan VI A, elektron valensi = 6, pembentuk ion - 2
Unsur S golongan VII A, elektron valensi = 7, pembentuk ion - 1
Struktur lewis


Jadi  2P+   +  I2-   P2I   (ikatan ion)

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Ikatan Kovalen kelas 10 SMA/MA + Latihan Soal ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! 
#
Ikatan Kovalen File ini dalam Bentuk .pdf File Size 74Kb
Diupload oleh www.bospedia.com


   Pencarian yang paling banyak dicari
   • rumus kimia ikatan Kovalen 
   • contoh ikatan Kovalen 
   • contoh soal ikatan Kovalen 
   • ciri-ciri ikatan Kovalen 
   • contoh senyawa ikatan Kovalen 
   • perbedaan ikatan ion dan kovalen
   • senyawa Kovalen 
   • proses pembentukan ikatan Kovalen 
   • pdf, 2018,2019,2020,2021,2022

    

   Post a Comment

   Post a Comment